Smålandsstaket byggdes bit för bit

Sex meter långa granstammar, brända grenar och avsågade delar från enar. Materialet användes för att tillverka det gamla Smålandsstaketet på Ormakullagården.
– Vi ska bygga på båda sidorna av vägen så att det blir en riktig Smålandslandsväg, säger Hans-Erik Frodigh.
Foto: Filip Sjofors