Flera punkter: Revisorerna kritiserar det kommunala bolaget

Ingen vd. Inget aktieägaravtal. Inga protokollförda styrelsesammanträden. Oklarheter i fastighetsägandet. Ledamöter som väljs in utan ordförandes kännedom.
Punkterna är flera när lekmannarevisorerna kritiserar Kosta Köpmanshus.
Foto: Montage: Smålandsposten